nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere pagina

Almere | 8 september 2021

Vacature: Secretaris Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere gezocht!

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

Waarom zijn wij nodig?
Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 272.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 11 kinderen (bron: ‘Advies opgroeien zonder armoede’, SER). Kinderen die niet mee kunnen doen, krijgen niet de kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. In 2019 heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur landelijk 81.935 kinderen mee laten doen.

Onze missie is: iedereen moet kunnen meedoen. Dat is de opdracht van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere. Wij geven jaarlijks meer dan 2.500 kinderen en jongeren uit minimagezinnen de kans ook mee te doen aan sport en cultuur. Wij betalen rechtstreeks de contributie van de sport/cultuur aanbieders en vergoeden in bepaalde gevallen (een deel) van de benodigde attributen.

Onze organisatie bestaat bij de gratie van subsidies, fondsen, sponsoring en de inzet van veel vrijwillige intermediairs en bestuursleden. Door deze geldstromen kunnen we kinderen uit Almere een kans bieden. Het bestuur van Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere is zich verder aan het professionaliseren en zoekt een secretaris met een hart het doel en de organisatie die ons kan ondersteunen bij het professioneel uitvoeren van onze missie. Het bestuur bestaat uit bevlogen Almeerse vrijwilligers die met veel plezier samenwerken in een collegiaal bestuur. Het bestuur werkt nauw samen met de betaalde coördinator en medewerker back-office.

Profiel secretaris
De secretaris is een belangrijke spil binnen het bestuur vanwege de verbinding met de penningmeester en voorzitter.

Taken van de secretaris:

 • Voorbereiden (in samenspraak met voorzitter en coördinator) van de bestuursvergaderingen.
 • Ontwikkelen (in samenspraak met voorzitter en penningmeester) van meerjarenplan/beleidsplan en subsidieaanvragen.
 • Opstellen en bewaken jaarcyclus Jeugdfonds Sport en Cultuur Almere.
 • Afdoen van complexe correspondentie (per e-mail, schriftelijk) en besluiten.
 • Voorbereiden vaststellen jaarverslag in samenwerking met penningmeester.
 • Vervanging voorzitter bij formele aangelegenheden.
 • Contractenregister/verplichtingenregistratie bewaken i.s.m. coördinator en penningmeester.
 • Bewaken handboek en zeer beperkt voorkomende facilitaire zaken

Indien gewenst is er altijd ruimte om aanvullend een inhoudelijke bijdrage te leveren aan diverse projecten.

Gevraagde competenties secretaris:

 • Beheersing processen Jeugdfonds Sport en Cultuur
 • Luisteren en waarnemen
 • Organisatiegericht aansturen
 • Plannen en organiseren
 • Netwerken
 • Klantgerichtheid
 • Initiatief nemen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden

Het Bestuur:
Het Bestuur is een vrijwillig collegiaal professioneel en bevlogen bestuur en is gezamenlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het fonds. De taken van alle bestuursleden zijn vastgelegd en binnen het bestuur heeft ieder bestuurslid zijn eigen bevoegdheden. Belangrijke besluiten worden eerst aan Bestuur voorgelegd. Bij gelijkheid van stemmen is de Voorzitter doorslag gevend.

Vanwege de verwerking van vertrouwelijke en financiële gegevens wordt van de Bestuursleden en medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. De gemiddelde tijdsbesteding is 2-4 uur per week. Elke derde dinsdag van de maand een bestuursvergadering van 19.00 – 21.00 uur.

Wil je meer informatie dan horen wij dit heel graag via yvonne.almere@jeugdfondssportencultuur.nl
Reacties tot 1 januari 2022 zijn welkom.

Zie ook: www.jeugdfondssportencultuur.nl/almere.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.