Klachten

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft. Het indienen van een klacht gaat als volgt.

Artikel 1 Definitie
Een klacht is een schriftelijke uiting van een instelling, organisatie, bedrijf of persoon, gericht aan de directie van het Jeugdfonds Sport & Cultuur of aan de coördinator van een van de lokale fondsen, waarin deze zijn of haar beklag doet over het beleid dan wel een gedraging van het betreffende fonds.

Artikel 2 Doel
Deze procedure heeft ten doel een algemene handelwijze vast te leggen voor het behandelen van alle klachten die bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur binnenkomen.

Artikel 3 Registratie
Van elke klacht wordt door het Jeugdfonds Sport & Cultuur op een klachtenformulier de volgende informatie geregistreerd:

  • datum dat klacht binnenkomt;
  • door wie de klacht is ontvangen;
  • op wat voor manier komt de klacht binnen;
  • naam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres van de klager;
  • relatie klager met het fonds;
  • type en omschrijving van de klacht;
  • omschrijving van de door het Jeugdfonds Sport & Cultuur te ondernemen actie en datum van definitieve afhandeling.

Artikel 4 Afwikkeling
De klacht zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken, schriftelijk worden beantwoord.
Indien de klacht niet binnen de termijn van drie weken kan worden afgehandeld c.q. beantwoord, zendt het Jeugdfonds Sport & Cultuur de klager binnen deze termijn een ontvangstbevestiging en noemt een redelijke termijn waarbinnen antwoord tegemoet kan worden gezien.
De klachten over lokale fondsen worden door het Jeugdfonds Sport & Cultuur doorgestuurd en door het betreffende lokale fonds behandeld.

Artikel 5 Beroep
Indien de klager te kennen geeft geen genoegen te nemen met de beantwoording van zijn klacht, wordt de klacht in handen gegeven van het bestuur van het betreffende fonds.
Het bestuur handelt de klacht verder af door tenminste telefonisch contact op te nemen met de klager en, al naar gelang van de bevindingen, hetzij de klager uit te nodigen voor een gesprek hetzij de klacht verder schriftelijk af te doen.

Artikel 6  Evaluatie
Tenminste twee maal per jaar wordt een overzicht gemaakt van de aard en de omvang van de klachten. Voor zover nodig treft de directeur resp. de coördinator naar aanleiding van dit overzicht maatregelen om nieuwe klachten te voorkomen. Aan het bestuur wordt mededeling gedaan van het overzicht en de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen.

Wilt u na het lezen van deze klachtenprocedure een klacht indienen, mail dan uw klacht naar de coördinator van het betreffende lokale fonds, mail naar info@jeugdfondssportencultuur.nl of stuur een brief naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur t.a.v. de directie, Vliegtuigstraat 6F, 1059 CL Amsterdam.

Gaat uw klacht over een lokaal fonds, vermeld dan duidelijk de naam van het lokale fonds.

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.