Privacystatement campagne ‘Kies een club’

Deze tekst is bedoeld voor gezinnen die met ons contact opnemen voor onze campagne ‘Kies een club’. Het doel van deze campagne is dat wij willen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren bij aanvang van het nieuwe sport- en cultuurseizoen de kans krijgen lid te worden van een club. Hiervoor is het nodig dat wij persoonsgegevens opvragen van die gezinnen.

Kies een club, wij betalen!

Bij het gebruiken van die persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Privacywet”) daaraan stelt.

Maar wie zijn wij eigenlijk? Wij zijn Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland (landelijke stichting). Wij werken samen met een stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur bij jullie in de buurt (lokale stichting) om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen. Naam en contactgegevens van alle lokale stichtingen kunnen worden gevonden op jeugdfondssportencultuur.nl/mijn-fonds. De landelijke stichting én de lokale stichtingen hebben toegang tot de gegevens van de gezinnen. Wij (de landelijke stichting en de lokale stichtingen) zijn er samen verantwoordelijk voor om de wetten en regels na te leven die gaan over de bescherming van jullie gegevens (zoals de Privacywet). Onderling hebben wij de verantwoordelijkheden wel verdeeld. Wil je weten wie precies waar verantwoordelijk voor is, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die zijn te vinden onderaan dit bericht.

Om welke gegevens gaat het, waarom hebben wij die nodig en mag dat wel?

Voor de aanmelding voor ‘Kies een club’ moeten verschillende stappen worden genomen.

Stap 1: Het achterlaten van contactgegevens

Via de website www.kieseenclub.nl / www.jeugdfondssportencultuur.nl/kies-een-club kunnen gezinnen hun contactgegevens achterlaten zodat wij contact met ze kunnen opnemen om te bekijken of wij ze kunnen helpen. Gezinnen kunnen ook telefonisch contact met ons opnemen via 088-8800888.

Welke gegevens? Wij vragen dan de volgende contactgegevens op:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam ouder/verzorger;
 • Telefoonnummer en e-mailadres ouder/verzorger;
 • Postcode.

Waarom? Deze gegevens hebben wij nodig om (I) de juiste gegevens van de ouders/verzorgers te krijgen om het contact te leggen om te bepalen of we het gezin kunnen helpen, (II) te bepalen welke procedure er verder gevolgd moet worden om het gezin verder te helpen, en welke lokale stichting het gezin het beste kan helpen (III) eventueel beoordelen of we het kind kunnen helpen.

Mag dat wel? Voor het opvragen van deze persoonsgegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang: wij hebben die persoonsgegevens nodig om zoveel mogelijk kinderen en jongeren de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan sportactiviteiten en/of aan culturele activiteiten.

Stap 2: Kunnen wij het gezin helpen?

Wanneer het gezin de contactgegevens achterlaat, wordt aangekondigd dat de gegevens gebruikt zullen worden om met het gezin contact op te nemen om verder te bespreken of wij het gezin kunnen helpen. In dat gesprek zullen meer gegevens van het kind en/of ouder/verzorger worden gevraagd, om een inschatting te maken of het gezin kan worden geholpen.

Welke gegevens? De volgende gegevens zullen worden uitgevraagd:

 • voornaam, tussenvoegsel en achternaam kind;
 • adres, woonplaats gezin;
 • geboortedatum kind;
 • gegevens over fin situatie gezin;
 • gegevens over bij kind betrokken professional;
 • naam school/leerkracht kind;
 • deelname aan speciale regeling gezin;
 • informatie over de sport- of cultuuractiviteit en eventueel benodigde attributen kind.

Waarom? Deze gegevens hebben wij nodig om een inschatting te maken of het kind door ons kan worden geholpen (en zo ja hoe), of dat we het kind naar een andere organisatie moeten verwijzen. Met deze gegevens ondersteunen we de intermediair verder bij het maken van een definitieve beoordeling.

Mag dat wel? Voor het opvragen van deze persoonsgegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang: wij hebben die persoonsgegevens nodig om zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan sportactiviteiten en/of aan culturele activiteiten.

Stap 3: De intermediair

Wanneer wij inschatten dat het gezin kan worden geholpen door ons, geven wij de gegevens van het gezin aan een persoon of organisatie die wij “intermediair” noemen. Dat doen wij op een veilige manier. Een intermediair kan zijn een persoon die bekend is met jou en/of je familie, zoals een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of een grotere organisatie met wie wij samenwerken, zoals Stichting Leergeld of Stichting samen is niet Alleen.

De intermediair neemt contact met het gezin op om samen de aanmelding te verzorgen voor de ondersteuning van ons fonds. Dat gaat via onze normale aanmeldprocedure. Daarvoor hebben wij een apart privacystatement opgesteld, zie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/privacystatement-kinderen-ouders-verzorgers/.

Waarvoor wij de gegevens ook gebruiken

Wij willen de gezinnen die ons bellen graag zo goed mogelijk te woord staan. Daarom willen wij gesprekken die wij hebben gevoerd terugluisteren. Om te kijken wat er beter kan.

Welke gegevens? De gegevens die worden gedeeld in een telefoongesprek met ons.

Waarom? Om de gesprekken die wij voeren met de gezinnen te verbeteren.

Mag dat wel? Wij doen dit alleen als het gezin hier toestemming voor geeft, en wij maken daarbij duidelijk dat het gezin niet verplicht is die toestemming te geven. Daarbij kan een gegeven toestemming altijd weer worden ingetrokken.

De bewaartermijn

Om alle gezinnen die met ons contact op te nemen goed te helpen en hun aanvragen voor steun goed te kunnen verwerken, bewaren wij de gegevens tot en met eind november 2021. Dat geeft ons gelijk de kans om de werkwijze in het kader van dit project (die nieuw voor ons is) te evalueren.

De opgenomen gesprekken zullen uiterlijk worden bewaard tot 30 september 2021, want dan zit de campagne erop en hebben wij de gesprekken niet meer nodig om onze dienstverlening te verbeteren.

Voor meer informatie over de bewaartermijn kan contact worden opgenomen met info@jeugdfondssportencultuur.nl.

Aan wie verstrekken wij de persoonsgegevens?

Wij verstrekken de persoonsgegevens uitsluitend aan personen die voor ons werkzaam zijn en derden voor zover noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. Derden aan wie wij de persoonsgegevens in ieder geval verstrekken, zijn:

 • Telecom Direct Almere (TDA): TDA helpt ons met de telefoontjes die we moeten plegen in het kader van dit project en levert ook het digitale systeem wat we nodig hebben om de gegevens op te slaan. Met TDA hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.
 • (andere) IT-dienstverleners
 • Intermediairs (dit hebben we hierboven al uitgelegd);
 • Lokale Stichtingen (zie voor de rol van de lokale stichtingen de uitleg bovenaan dit stuk);
 • Stichting Samen is niet alleen (SINA), (voor de gezinnen die woonachtig zijn in de gemeente Amsterdam en Weesp).

 Privacyrechten

De personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen hebben op basis van de Privacywet een aantal rechten. Aan de uitoefening van deze rechten stelt de Privacywet voorwaarden. Deze voorwaarden zullen wij toepassen. Het kan dus zijn dat in een bepaald geval een verzoek tot uitoefening van een recht niet door ons wordt geaccepteerd.

Het gaat om de volgende rechten:

 • het recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens;
 • het recht op verbetering of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van de hem/haar betreffende verwerking van persoonsgegevens;
  Dit betreft, kort gezegd, een tijdelijk slot op de persoonsgegevens totdat een bezwaar of probleem is opgelost. 
 • het recht om tegen de verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang bezwaar te maken met als doel deze te stoppen;
  Wanneer een persoon bij een bepaalde verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang zegt nee dat wil ik niet, dan stoppen wij – uitzonderingen daargelaten – die verwerking van persoonsgegevens. 
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid; en
  Dit betreft, kort gezegd, het recht om bepaalde persoonsgegevens op te vragen en (eventueel) over te dragen aan een derde. 
 • het recht om een gegeven toestemming voor een verwerking van Persoonsgegevens in te trekken. De verwerking van persoonsgegevens voordat de toestemming wordt ingetrokken blijft dan wel rechtmatig;
  Indien wij uitdrukkelijke toestemming vragen op bepaalde persoonsgegevens te kunnen verwerken, kan deze toestemming ten alle tijde worden ingetrokken door een mail te sturen aan info@jeugdfondssportencultuur.nl. 
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wat is de procedure die wordt gevolgd in geval van wijziging van dit privacystatement?

Dit privacy-statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy-statement kan altijd op deze pagina worden gevonden. Indien het privacy-statement wordt gewijzigd en wij vinden dat dit grote gevolgen heeft voor de personen om wie het gaat, dan zullen wij dit zo goed als mogelijk aan die personen laten weten.

De contactgegevens van Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland

Voor vragen over dit privacy-statement en de uitoefening van de privacy-rechten kan contact worden opgenomen met:

Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland (Hoofdkantoor)
Vliegtuigstraat 6F
1059 CL Amsterdam
020-6957848
info@jeugfondssportencultuur.nl

Wist je dat?

Nederlandse gemeenten zijn aangesloten bij ons.

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2021 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2021 via ons lid van een cultuurclub.