nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland pagina

Gelderland | 23 april 2021

Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland is op zoek naar een penningmeester

Het Jeugdfond Sport & Cultuur Gelderland zet zich in om sport – en cultuuractiviteiten voor alle kinderen en jongeren toegankelijk te maken. We doen dit voor alle kinderen en jongeren voor wie een financiële drempel bij dit soort activiteiten ligt. We doen dat in overleg met de Gelderse gemeenten waar deze kinderen en jongeren wonen.

Het Jeugdfonds is een stichting. Met behulp van een Provinciale bijdrage, sponsorgelden, incidentele Rijksmiddelen en Gemeentelijke bijdrages kunnen we onze doelstellingen realiseren. We hebben op die manier in 2020 ruim 2500 kinderen en jongeren kunnen helpen.

Voor ons bestuur, dat momenteel uit 5 mensen bestaat, zoeken we een enthousiaste en kundige Penningmeester. Het penningmeesterschap van onze stichting is een omvangrijke taak, vandaar dat de werkzaamheden worden verdeeld met de 2e penningmeester.

De bestuurstaken

 • Zorgdragen voor de inrichting van de financieel administratieve processen in lijn met landelijke richtlijnen en processen
 • Zorgdragen voor de jaarlijkse financiële verslaglegging (vaststellen jaarcijfers)
 • Opstellen van de begroting aan de hand van het inhoudelijk jaarplan
 • Het bewaken en naleven van de financiële kaders van de financiële richtlijnen van het Jeugdfonds;
 • Opstellen (i.s.m. coördinator en bestuurslid fondsenwerving / sponsoring/ communicatie) van jaarlijks plan ter verbreding van fondsenwerving en het ontwikkelen van acties gericht op het vergroten van de financiële positie

Control taken

 • Signaleren van afwijkingen in de begroting en zo nodig bijsturen
 • Contact onderhouden met de financiële administratie Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland
 • Opstellen van het (financieel) jaarverslag i.s.m. secretaris
 • Presenteren laatste stand van zaken bij bestuursvergaderingen
 • Adviseren inzet eigen middelen/ financiële strategie
 • Bijwonen landelijk penningmeesteroverleg

Taken op het gebied van financieel beheer

 • Zorgdragen voor (i.s.m. coördinator) subsidieaanvragen, subsidieverantwoording en tussentijdse rapportages richting provincie en gemeenten
 • Budgetbeheer (inclusief aanvragen, beheren en verantwoorden) van alle begrotingsposten, donaties, acties en (extra) landelijke subsidies in overleg met het bestuur.
 • Controleren en betaalbaar stellen tweewekelijkse aanvragen en overige facturen
 • Afstemmen met backoffice over bijzondere aanvragen, vragen van intermediairs en sportverenigingen/cultuuraanbieders
 • Opstellen facturen voor gemeenten en afstemmen over creditnota’s gemeenten samen met de backoffice
 • Afstemmen met backoffice over maand- kwartaal en jaarrapportages ten behoeve van het bestuur en de gemeenten

Tot slot

We zoeken een Penningmeester die:

 • Iemand die gemiddeld 6 – 8 uur per week aan deze taken kan spenderen
 • Iemand die de doelen van het Jeugdfonds van harte ondersteunt en deze taken met humor en geduld wil oppakken
 • Iemand die aantoonbaar beschikt over financieel en cijfermatig inzicht

Als je belangstelling hebt en meer wilt weten dan kun je contact opnemen met de penningmeester van de stichting Marjan van Munster (06 415 667 27) of de voorzitter van de stichting Johan Kruithof (06 527 613 53)

Reacties kunnen worden gericht aan de secretaris ter attentie van mw. Rita Weeda via e-mailadres hjw@xs4all.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.