nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland pagina

Gelderland | 4 oktober 2018

Een extra sleutel voor gemeenten om meer kinderen mee te laten doen!

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is erg blij met de keuze van het kabinet om het aantal combinatiefunctionarissen in Nederland uit te breiden vanaf 2019. Deze coaches zijn een belangrijke steun en stimulans voor met name kinderen en jongeren in achterstandswijken. Het kabinet vraagt hiermee aandacht voor ondersteuning van deze groep. Graag werken wij samen met gemeenten aan een zinvolle invulling van deze extra capaciteit.

Wat is het probleem?

1 op de 9 kinderen groeit op in armoede (in totaal 387.000) dat zijn gemiddeld 2 á 3 kinderen per klas (bron: SCP/ CBS). Het Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft er samen met u tot nu toe voor gezorgd dat 70.000 van deze kinderen in 2017 een jaar lang konden meedoen met sport en cultuur.

De grootste uitdaging
Wij vinden dat alle kinderen moeten kunnen meedoen. Niet alleen omdat het leuk is voor kinderen en jongeren maar omdat mee kunnen doen cruciaal is voor een optimale persoonlijke ontwikkeling. Het daadwerkelijk bereiken van kinderen uit armere gezinnen vormt de grootste uitdaging. Reden is dat ouders van deze kinderen de weg naar sport en cultuur moeilijk weten te vinden, veelal geen hulp zoeken vanuit schaamte en de beschikbare kind-voorzieningen niet kennen. Ook hebben zij vaak een informatieachterstand over het belang en aanbod van sport en cultuur en gaan ervan uit dat het (financieel) niet voor hen is weggelegd.

Intermediairs de drijvende kracht
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur werkt met intermediairs om de brug te slaan tussen de kinderen/ouders enerzijds en de culturele en sportieve aanbieders anderzijds. Intermediairs zijn professionals die de gezinnen kennen en een aanvraag kunnen doen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Bijvoorbeeld leerkrachten, wijkteams, welzijnsmedewerkers, medewerkers van schuldhulpverlening, sportbuurtcoaches en cultuurcoaches. Deze laatste kunnen dus ook combinatiefunctionarissen zijn.

Leerkrachten zijn de belangrijkste intermediairs

School is dė plek waar kinderen en jongeren elke dag komen en waar de thuissituatie bekend is. Op dit moment wordt slechts 12% van de aanvragen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur ingediend door leerkrachten uit het basis- en middelbaar onderwijs. Nog te weinig leraren zijn zich bewust van het belang van hun rol in het signaleren van armoede in de klas en de toegevoegde waarde van sport en cultuur voor deze kinderen.

Extra combinatiefunctionarissen kunnen een groot verschil maken. Zij kunnen niet alleen ambassadeur of intermediair worden maar ook een persoonlijk appèl doen op alle leerkrachten van elke school binnen een gemeente.

Wij zien zowel de combinatiefunctionarissen als (voor cultuur) de ICC-ers als de geschikte personen om de verbinding te maken tussen scholen, gemeente, het lokale Jeugdfonds Sport & Cultuur en de kinderen en ouders. Hiermee kan de combinatiefunctionaris een cruciale rol spelen en het mogelijk maken dat ook kinderen en jongeren uit armere gezinnen kunnen meedoen aan sport en cultuur!Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.