Nieuws

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Onze missie is: alle kinderen moeten kunnen meedoen!

Wij geven jaarlijks ruim 3.000 kinderen en jongeren uit minimagezinnen de kans om structureel mee te doen aan sport of cultuur. Wij betalen rechtstreeks de contributie/ lesgeld aan de aanbieder en voorzien de kinderen in bepaalde gevallen middels een waardebon van de benodigde sportkleding, attributen of de huur van een instrument.

Het bestuur van de Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen is vanwege aflopende bestuurstermijnen op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Gezien de samenstelling van het bestuur zijn wij in het bijzonder op zoek naar kandidaten met een achtergrond, netwerk en/of specifieke kennis op het gebied van CULTUUR in ons werkgebied, de provincie Groningen. Het bestuur bestaat uit 7 bevlogen vrijwilligers die met veel plezier samenwerken in een collegiaal bestuur.

Profiel bestuurslid

De bestuurders die wij zoeken hebben:

 • Een netwerk in ieder geval de culturele sector of het sociaal domein (armoede) in de provincie Groningen
 • Affiniteit met cultuur en/of armoede en het belang om alle kinderen toegang te bieden tot structurele sport- en cultuuractiviteiten
 • Expertise op het gebied van communicatie en marketing is een pré maar niet noodzakelijk

We zoeken twee enthousiaste kandidaten met goede communicatieve vaardigheden, een praktische inslag en hands-on mentaliteit die goed kunnen samenwerken om met energie en plezier ons bestuur te versterken. We streven daarbij naar een divers samengesteld bestuur. De gemiddelde tijdsbesteding is ongeveer 2 uur per week. We vergaderen 6 keer per jaar ’s maandags om 16.00 uur in Groningen.

Taken bestuurslid

 • Het bestuur verdeelt jaarlijks de taken/ portefeuilles over de bestuursleden. Het takenpakket hangt samen met de doelstellingen van het fonds, kennis, netwerk en kwaliteiten van de bestuursleden en wordt in gezamenlijk overleg met de overige bestuursleden vastgesteld.
 • Adviseert het bestuur over kansen en verbindingen met het bedrijfsleven en stakeholders in de provincie Groningen.
 • Onderhoudt het netwerk en representeert het Jeugdfonds waar nodig.
 • Enthousiasmeert andere provinciegenoten om zich aan het fonds te binden (bijvoorbeeld als intermediair, deelnemer, vrijwilliger of partner).

Het bestuur

Het bestuur is een vrijwillig, collegiaal, professioneel en bevlogen bestuur en is gezamenlijk met de betaalde coördinator verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het fonds. Voor alle bestuursleden geldt een sterke affiniteit met de doelstelling en werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, kennis van de sociale, sport en/of culturele sector in de provincie Groningen en de bereidheid om met verschillende stakeholders samen te werken. Bestuurders ontvangen voor hun inzet geen vergoeding. Vanwege de verwerking van vertrouwelijke en financiële gegevens wordt van de bestuursleden en medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

Voor meer informatie over de bestuursfuncties kan contact opgenomen worden met Rob Schuur (voorzitter) via rschuur@home.nl of 06-53292098. Reacties met een korte motivatie kunnen voor 31 maart gestuurd worden naar groningen@jeugdfondssportencultuur.nl ovv vacature bestuur.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die ons team komt versterken!

In Nederland groeien 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Wij betalen de contributie of het lesgeld voor deze kinderen. Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg wil dat alle kinderen lid kunnen worden en blijven van een sportclub, of dans-, muziek-, theater- of kunstlessen kunnen volgen.

Het laten sporten of muziek maken van kinderen/jongeren begint bij een aanvraag die is ingediend door een intermediair (denk dan bv. aan maatschappelijk werk, jeugdzorg, onderwijs, etc.). Voordat deze aanvragen definitief worden goedgekeurd moeten deze getoetst worden aan een aantal criteria. Dit is de taak van de vrijwilliger. Ook kan in de aanvraag een verzoek tot kleding/attributen worden ingediend. Ook dit zal getoetst moeten worden. Het wel of niet goedkeuren van een aanvraag ligt dus in handen van de vrijwilliger.

Bekijk hier de vacature.

 

GRAFISCH VORMGEVER m/v
flexibele uren, tot ca  4 uur per week

Wil jij iets betekenen voor kinderen in Haarlem en Zandvoort die aan de zijlijn staan? Dan verwelkomen wij je graag in ons team!

In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen. Wij betalen de contributie of het lesgeld voor deze kinderen en jongeren. Sporten en spelen doe je niet alleen, dat doe je samen. Elk kind verdient het om mee te doen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat alle kinderen en jongeren lid kunnen worden van een sportclub, of dans-, muziek-, theater- of kunstlessen kunnen volgen. Wekelijks bewegen of creatief zijn, houdt kinderen gezond en helpt hen zich optimaal te ontwikkelen. Ze leren terwijl ze plezier maken.

Door de enorme groeiambitie in Haarlem en Zandvoort zijn wij op zoek naar een grafisch vormgever die de uitingen van Jeugdfonds Sport & Cultuur verder onder onze doelgroep kan vergroten.

Het ideale profiel

o Je werkt zelfstandig met (en bent in het bezit van) het programma InDesign om flyers, advertenties, posters, jaarverslag, nieuwbrieven te (her)ontwerpen.

o Je hebt een passie voor design en kan je creativiteit vertalen binnen onze huisstijl.

o Je hebt affiniteit met de doelgroep en wil kansenongelijkheid tegengaan.

Jouw voordelen als supporter van Jeugdfonds Sport & Cultuur

o Je laat kinderen meedoen in de samenleving en versterkt hen. Je vergroot hun kansen.

o Je levert een bijdrage aan een aansprekend goed doel en bent een inspiratiebron voor naasten.

o Je werkt in een enthousiast team en ontvangt een kleine vrijwilligersvergoeding.

Ben je geïnteresseerd?

Stuur een korte motivatiebrief en beknopt CV naar haarlem@jeugdfondssportencultuur.nl t.a.v. Grace Dias.

Het Jeugdfond Sport & Cultuur Gelderland zet zich in om sport – en cultuuractiviteiten voor alle kinderen en jongeren toegankelijk te maken. We doen dit voor alle kinderen en jongeren voor wie een financiële drempel bij dit soort activiteiten ligt. We doen dat in overleg met de Gelderse gemeenten waar deze kinderen en jongeren wonen.

Het Jeugdfonds is een stichting. Met behulp van een Provinciale bijdrage, sponsorgelden, incidentele Rijksmiddelen en Gemeentelijke bijdrages kunnen we onze doelstellingen realiseren. We hebben op die manier in 2020 ruim 2500 kinderen en jongeren kunnen helpen.

Voor ons bestuur, dat momenteel uit 5 mensen bestaat, zoeken we een enthousiaste en kundige Penningmeester. Het penningmeesterschap van onze stichting is een omvangrijke taak, vandaar dat de werkzaamheden worden verdeeld met de 2e penningmeester.

De bestuurstaken

 • Zorgdragen voor de inrichting van de financieel administratieve processen in lijn met landelijke richtlijnen en processen
 • Zorgdragen voor de jaarlijkse financiële verslaglegging (vaststellen jaarcijfers)
 • Opstellen van de begroting aan de hand van het inhoudelijk jaarplan
 • Het bewaken en naleven van de financiële kaders van de financiële richtlijnen van het Jeugdfonds;
 • Opstellen (i.s.m. coördinator en bestuurslid fondsenwerving / sponsoring/ communicatie) van jaarlijks plan ter verbreding van fondsenwerving en het ontwikkelen van acties gericht op het vergroten van de financiële positie

Control taken

 • Signaleren van afwijkingen in de begroting en zo nodig bijsturen
 • Contact onderhouden met de financiële administratie Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland
 • Opstellen van het (financieel) jaarverslag i.s.m. secretaris
 • Presenteren laatste stand van zaken bij bestuursvergaderingen
 • Adviseren inzet eigen middelen/ financiële strategie
 • Bijwonen landelijk penningmeesteroverleg

Taken op het gebied van financieel beheer

 • Zorgdragen voor (i.s.m. coördinator) subsidieaanvragen, subsidieverantwoording en tussentijdse rapportages richting provincie en gemeenten
 • Budgetbeheer (inclusief aanvragen, beheren en verantwoorden) van alle begrotingsposten, donaties, acties en (extra) landelijke subsidies in overleg met het bestuur.
 • Controleren en betaalbaar stellen tweewekelijkse aanvragen en overige facturen
 • Afstemmen met backoffice over bijzondere aanvragen, vragen van intermediairs en sportverenigingen/cultuuraanbieders
 • Opstellen facturen voor gemeenten en afstemmen over creditnota’s gemeenten samen met de backoffice
 • Afstemmen met backoffice over maand- kwartaal en jaarrapportages ten behoeve van het bestuur en de gemeenten

Tot slot

We zoeken een Penningmeester die:

 • Iemand die gemiddeld 6 – 8 uur per week aan deze taken kan spenderen
 • Iemand die de doelen van het Jeugdfonds van harte ondersteunt en deze taken met humor en geduld wil oppakken
 • Iemand die aantoonbaar beschikt over financieel en cijfermatig inzicht

Als je belangstelling hebt en meer wilt weten dan kun je contact opnemen met de penningmeester van de stichting Marjan van Munster (06 415 667 27) of de voorzitter van de stichting Johan Kruithof (06 527 613 53)

Reacties kunnen worden gericht aan de secretaris ter attentie van mw. Rita Weeda via e-mailadres hjw@xs4all.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Jeugdfond Sport & Cultuur Gelderland zet zich in om sport – en cultuuractiviteiten voor alle kinderen en jongeren toegankelijk te maken. We doen dit voor alle kinderen en jongeren voor wie een financiële drempel bij dit soort activiteiten ligt. We doen dat in overleg met de Gelderse gemeenten waar deze kinderen en jongeren wonen.

Het Jeugdfonds is een stichting. Met behulp van een Provinciale bijdrage, sponsorgelden, incidentele Rijksmiddelen en Gemeentelijke bijdrages kunnen we onze doelstellingen realiseren. We hebben op die manier in 2020 ruim 2500 kinderen en jongeren kunnen helpen.

Voor ons bestuur, dat momenteel uit 5 mensen bestaat, zoeken we een enthousiast en kundig bestuurslid dat zich wil inzetten op het terrein van cultuur voor kinderen en jongeren. Van dit bestuurslid verwachten wij daarnaast een regionale inzet in één van de regio’s Foodvalley of Rivierenland.

De bestuurstaken

 • Je bent het aanspreekpunt in het bestuur op het punt van cultuurontwikkeling voor kinderen en jongeren
 • Je draagt zorg als eerstverantwoordelijke in het bestuur voor fondsenwerving en contacten met de doelgroep (externe stakeholders, gemeenten, intermediairs, culturele organisaties) ten behoeve van een groeiende deelname van kinderen en jongeren aan culturele activiteiten.
 • Ontwikkelen van initiatieven, in samenspraak met de coordinator, op dit terrein
 • Je vervult in het bestuur, in samenspraak met de coördinator, een advies – en ondersteuningsfunctie op het terrein van cultuur
 • Uitbouwen en versterken van het netwerk op het terrein van cultuur (bedrijfsleven, cultuuraanbieders en stakeholders in de cultuursector)

Regionale taken

De rol richting overheden richt zich met name op de bestuurlijke contacten:

 • Het onderhouden, op bestuurlijk niveau van contacten met deelnemende gemeenten
 • Bestuurlijke acquisitie van nieuwe Gelderse gemeenten
 • Het afsluiten van overeenkomsten met gemeenten (bestuur ondertekent)
 • Deelname aan diverse (gemeentelijke) bijeenkomsten m.b.t. armoede (netwerken)
 • Het bijwonen van bestuurlijk en (als dit van strategisch belang is) ambtelijk overleg van (deelnemende) gemeenten

Tot slot

We zoeken een algemeen bestuurslid Cultuur die:

 • Een breed cultuurnetwerk binnen de provincie Gelderland heeft en wil benutten en uitbouwen
 • Bestuurlijke ervaring met cultuuraanbieders
 • Netwerken in een van de genoemde specifieke regio’s heeft, dan wel kan opbouwen
 • Gemiddeld 3uur per week beschikbaar kan zijn
 • Humor heeft en is gewapend met een flinke dosis enthousiasme
 • Zich herkent in de doelen van het Jeugdfonds en zich sterk wil maken juist op het punt van deelname van kinderen en jongeren aan culturele activiteiten

Als je belangstelling hebt en meer wilt weten dan kun je contact opnemen met de secretaris van de stichting Rita Weeda (06 303 706 96) of de voorzitter van de stichting Johan Kruithof (06 527 613 53).

Reacties kunnen worden gericht aan de secretaris ter attentie van mw. Rita Weeda via e-mailadres: hjw@xs4all.nl

 

 

 

DEZE VACATURE IS REEDS INGEVULD

Sport Fryslân is op zoek naar een Administratief Medewerker Jeugdfonds en Volwassenenfonds Sport & Cultuur (m/v) die gaat ondersteunen bij het verzorgen van de coördinatie en uitvoering van de aanvragen die bij de fondsen binnenkomen.

Sport Fryslân wil de voorloper, verbinder en aanjager zijn om heel Fryslân in beweging te krijgen. Daarvoor werkt Sport Fryslân o.a. samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland en het Volwassenenfonds Sport & Cultuur die inwoners uit Friesland helpen waar te weinig geld is om te sporten of mee te doen aan cultuur. Voor deze inwoners betaalt Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland (tot 18 jaar) en Volwassenenfonds (vanaf 18 jaar) de contributie en eventueel de kleding en/of attributen!

Functie: Administratief medewerker
Werkgever: Sport Fryslân
Plaats: Heerenveen
Provincie: Friesland
Omvang: 16 uur per week (uitbreiding van uren is op termijn mogelijk)
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling van een jaar met de intentie tot verlenging

Functiebeschrijving
Als Administratief Medewerker (backoffice) beoordeel/toets je de binnengekomen aanvragen voor sport en cultuur in het online-aanvraagsysteem van AFAS Profit. Je bent verantwoordelijk voor:

 • Beoordelen, administreren en afhandelen van ingediende aanvragen;
 • Informeren intermediairs (pro) actief over de aanvragen;
 • Schriftelijk en telefonisch contact onderhouden met intermediairs en sport-/ en evt. cultuuraanbieders n.a.v. de aanvragen en facturen;
 • Verwerken nieuwe aanbieders (sport- of cultuur organisaties);
 • Beantwoorden van schriftelijke en telefonische vragen m.b.t. aanvragen en het fonds;
 • Verzorgen van rapportages en overzichten.
 • Voor de afhandeling van de registraties en aanvragen wordt gebruik gemaakt van het landelijke aanvraagregistratiesysteem in AFAS Profit. De fondsencoördinator, werkzaam bij Sport
 • Fryslân, is het eerste aanspreekpunt voor jou.

Functie-eisen

 • Je hebt MBO werk- en denkniveau;
 • Je kunt prima zelfstandig werken;
 • Je bent handig met computersystemen (ervaring met Afas is een pre);
 • Je bent klant- en oplossingsgericht;
 • Je bent mondeling en schriftelijk communicatief vaardig;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in een administratieve functie;
 • Je deelt het enthousiasme voor sport en bewegen en hebt affiniteit met de sport- en/of cultuursector.

Arbeidsvoorwaarden
Je start per 1 april met een tijdelijke aanstelling van een jaar waarbij verlenging afhankelijk is van jouw functioneren. Bij Sport Fryslân is de cao Sport van toepassing. Deze functie is ingedeeld in schaal 5.

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd en zie je een uitdaging in deze functie? Reageren op deze vacature kan t/m 9 maart door een mail te sturen naar info@sportmatchnoord.nl. Graag ontvangen we een motivatiebrief en actueel CV.

Sollicitatieprocedure
De eerste gespreksronde vindt plaats op 18 of 19 maart 2021. Een referentiecheck maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

 

Bekijk de vacature op SportMatchNoord.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (landelijk bureau) zoekt een Financieel medewerker met ICT affiniteit voor 32-38 uur per week. 

Als financieel medewerker voer je werkzaamheden uit voor de financiële administratie binnen het team Financiën en Bedrijfsvoering. Je werkt samen met een klein financieel team aan: betrouwbare financiële administratie, planning & control. Je rapporteert rechtstreeks aan de manager Financiën en Bedrijfsvoering.

Taken

 • Verwerken en controleren van mutaties in het grootboek middels het bankboek en memoriaal volgens de gehanteerde normen en procedures.
 • Controleren en verwerken van de subsidiebeschikkingen (omvang 600) van de lokale fondsen in de financiële administratie. En het bijhouden van de subsidiebeschikkingen in het subsidieregister. De controle van de subsidiebeschikkingen gebeurt volgens de gestelde richtlijnen/eisen.
 • Biedt ondersteuning bij het opstellen van de samengevoegde jaarrekening.
 • Analyse van de notulen van de lokale fondsen op, met name, financiële data, Dit ten behoeve van de jaarrekening.
 • Ondersteuning bij het beheer van AFAS en financiële analyses in Excel.

Wie zoeken wij?

Een enthousiaste en initiatiefrijke collega, resultaat- en servicegericht, pro-actief en nauwkeurig werkend, die gelooft in de kracht van sport en cultuur voor kinderen.
Herken jij jezelf hierin? Dan is deze job voor jou! Bekijk de gehele vacature.

Bekijk ook onze andere financiële vacatures.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland (landelijk bureau) zoekt een Manager Financiën en Bedrijfsvoering voor 32-36 uur per week. 

Als manager Financiën en Bedrijfsvoering ben je eindverantwoordelijk voor de financiële en bedrijfsmatige aansturing van de organisatie en het team financiën & bedrijfsvoering. Je werkt samen met een klein financieel team aan: betrouwbare financiële strategie en administratie, planning & control, bedrijfsvoering/automatisering. Je signaleert risico’s en kansen in de financiële bedrijfsvoering, bent strategisch gesprekspartner en duikt ook in de uitvoering en details. Je maakt onderdeel uit van het strategisch beraad en rapporteert rechtstreeks aan de directeur.

Taken

Taken voor Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland:

 • Ontwikkelen en bijsturen van strategisch operationeel en financieel meerjarenplan en
  jaarplannen op basis van de Agenda 2018+.
 • Evaluatie van bestaande administratieve organisatie/business model en mogelijk ontwikkelen
  van alternatieven. Gericht op een toekomstbestendige optimale controle van operationele en
  financiële risico’s.
 • Optimalisering van financiële processen, uitvoering van de planning & control cyclus en
  toetsing van risico’s.
 • Opstellen van financiële management – en sturingsrapportages ten behoeve van het landelijk
  bureau, de stedelijke en provinciale fondsen, subsidieverstrekkers en bedrijvenpartners.
 • Financiële input bij opstellen subsidieaanvragen, rapportages en verantwoordingen overheid en
  sponsordeals/proposities bedrijvenpartners.
 • Verantwoordelijk voor automatisering/ICT beheer (functioneel, applicatie en technisch).
 • Monitoring en ondersteuning budgetbeheersing interne collega’s.
 • Aansturing en ondersteuning bij opstelling jaarrekening en samengevoegde jaarrekening.
 • Aansturing financiële team.
 • Advisering Raad van Toezicht.

Taken voor de Stedelijke en Provinciale fondsen:

 • Het bieden van financieel advies en ondersteuning aan de fondsen samen met de interne
  relatiemanagers.
 • Controle en aansluiting financiële administraties van de fondsen.

Wie zoeken wij?

Een ondernemende en bedrijfsmatige manager met ruime ervaring in financieel management en die gelooft in de kracht van sport en cultuur voor kinderen. Een gedreven persoonlijkheid die op een mensgerichte manier een team aanstuurt en de lijnen uitzet. Een initiatiefrijke collega, resultaat- en servicegericht, pro-actief en nauwkeurig werkend. Herken jij jezelf hierin? Reageren kan tot en met vrijdag 31 augustus 2018. Bekijk hier de gehele vacature.

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2022.