Nieuws

JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR NOORD-HOLLAND

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met te weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, scouting, judo, theater les of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie/ het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. Wij betalen hierbij rechtstreeks aan de aanbieder en/of winkel. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam die betrokken is bij een kind/gezin.

Waarom zijn wij nodig?

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 272.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 11 kinderen (bron: ‘Advies opgroeien zonder armoede’, SER). Kinderen die niet mee kunnen doen, krijgen niet de kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving.

De organisatie

Er is een bestuur benoemd voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland. Het bestuur bestaat uit een divers team van 6 personen uit bedrijfsleven en (semi) overheid. Kenmerkend voor het team is oprechte betrokkenheid én zich in willen zetten voor gelijke kansen voor alle kinderen. Het bestuur streeft na om zoveel mogelijk kinderen toegang te geven tot sport en cultuur. Om dit te bereiken is veel aandacht voor fondsenwerving en het aansluiten van deelnemende gemeentes. Daarnaast zorgt het bestuur voor een optimale en verantwoorde, lees kostenbewuste inzet van middelen voor het doel: zoveel mogelijk kinderen toegang bieden tot sport en cultuur.

Het bestuur wordt in de dagelijkse activiteiten ondersteund door de organisatie waaraan de uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed, Team Sportservice provincie Utrecht, en het landelijk bureau van de gezamenlijke Jeugdfondsen. Het landelijk bureau zorgt voor de gezamenlijke strategie en beleid van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook organiseert het bureau op centraal niveau bijeenkomsten, sponsorcontracten, ontwikkelt communicatietools, levert de formats voor budgettering en jaarrekening en coördineert de accountantscontroles.

Team Sportservice onderhoudt de contacten met stakeholders zoals de gemeenten en zorgt voor het afsluiten van de contracten en het relatiebeheer. Tevens verzorgt Team Sportservice de administratieve afhandeling van alle aanvragen van de kinderen en de daarmee gepaard gaande betalingen. Verder levert ze allerlei hand en spandiensten, zoals het schrijven van nieuwsbrieven en onderhouden van de website. Dit alles in coördinatie met en onder aansturing van het bestuur.

Over 2023 begroot het bestuur ongeveer 4500 kinderen te kunnen laten sporten of aan een culturele activiteit te kunnen laten deelnemen. De exploitatie begroting voor cultuur en sport samen is iets meer dan EUR 1.600.000,-. De inkomsten bestaan voor het grootste gedeelte uit subsidies van de 23 aangesloten gemeenten. Daarnaast zijn wij afhankelijk van bijdragen van private fondsen en van particuliere donaties.

Door het vertrek van één van de bestuursleden is de vacature ontstaan van:

Algemeen Bestuurslid met portefeuille sponsoring

Het nieuwe bestuurslid houdt zich met alle bestuurlijke zaken bezig. Daarnaast heeft hij of zij fondsenwerving en communicatie in portefeuille. Je initieert de strategie van het fonds en bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een plan van aanpak voor sponsorwerving, in samenspraak met de andere bestuursleden. Stakeholders hierin zijn het bedrijfsleven, overheid, goede doelen stichtingen in Noord-Holland. Eén en ander doe je in samenwerking met en ondersteund door Team Sportservice.

Profiel kandidaat

De bestuurder die wij zoeken heeft een goed netwerk in Noord-Holland, bij voorkeur in het noordelijk deel van onze provincie. Een netwerk dat mede inzetbaar is voor fondsenwerving. We zoeken een enthousiaste persoon met goede communicatieve vaardigheden, een praktische inslag, die goed kan samenwerken om met energie en plezier ons bestuur te versterken. We streven daarbij naar een divers samengesteld bestuur in achtergronden, gender en leeftijd.

Tijdbesteding en vergoeding

Het bestuur vergadert in een cyclus van 1 x per 2 maanden. Vergaderingen vinden ofwel digitaal plaats ofwel fysiek in de regio Amsterdam, zoveel mogelijk aan het einde van de dag. Daarnaast heeft de bestuurder werkzaamheden die voortkomen uit zijn / haar verantwoordelijkheden. In totaal is de tijdbesteding ongeveer 2 uur per week.

De leden van het bestuur ontvangen voor hun inzet geen vergoeding.

Procedure:

Er vindt een eerste selectieronde plaats met 2 bestuursleden en een 2e verdiepende ronde met 2 andere bestuursleden. Voor nieuwe bestuursleden wordt vooraf een VOG (algemeen screeningsprofiel, risicogebied Geld) aangevraagd door Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland.

Voor meer informatie en sollicitatie:

Wil je meedoen? Neem dan contact op of stuur je sollicitatie via e-mail aan:

JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR NOORD-HOLLAND

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met te weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, scouting, judo, theater les of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie/ het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. Wij betalen hierbij rechtstreeks aan de aanbieder en/of winkel. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam die betrokken is bij een kind/gezin.

Waarom zijn wij nodig?

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 272.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 11 kinderen (bron: ‘Advies opgroeien zonder armoede’, SER). Kinderen die niet mee kunnen doen, krijgen niet de kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving.

De organisatie

Er is een bestuur benoemd voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland. Het bestuur bestaat uit een divers team van 6 personen uit bedrijfsleven en (semi) overheid. Kenmerkend voor het team is oprechte betrokkenheid én zich in willen zetten voor gelijke kansen voor alle kinderen. Het bestuur streeft na om zoveel mogelijk kinderen toegang te geven tot sport en cultuur. Om dit te bereiken is veel aandacht voor fondsenwerving en het aansluiten van deelnemende gemeentes en intermediairs. Daarnaast zorgt het bestuur voor een optimale en verantwoorde, lees kostenbewuste inzet van middelen voor het doel: zoveel mogelijk kinderen toegang bieden tot sport en cultuur.

Het bestuur wordt in de dagelijkse activiteiten ondersteund door de organisatie waaraan de uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed, Team Sportservice provincie Utrecht, en het landelijk bureau van de gezamenlijke Jeugdfondsen.

Het landelijk bureau zorgt voor de gezamenlijke strategie en beleid van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook organiseert het bureau op centraal niveau bijeenkomsten, sponsorcontracten, ontwikkelt communicatietools, levert de formats voor budgettering en jaarrekening en coördineert de accountantscontroles.

Team Sportservice onderhoudt de contacten met stakeholders zoals de gemeenten en zorgt voor het afsluiten van de contracten en het relatiebeheer. Tevens verzorgt Team Sportservice de administratieve afhandeling van alle aanvragen van de kinderen en de daarmee gepaard gaande betalingen, opzetten van budgetten en begrotingen en het maken van rapportages. Verder levert Team Sportservice allerlei hand en spandiensten, zoals het schrijven van nieuwsbrieven en onderhouden van de website. Dit alles in coördinatie met en onder aansturing van het bestuur.

In 2023 begroot het bestuur ongeveer 4500 kinderen te kunnen laten sporten of aan een culturele activiteit te kunnen laten deelnemen. De exploitatie begroting voor cultuur en sport samen is iets meer dan EUR 1.600.000,-. De inkomsten bestaan voor het grootste gedeelte uit subsidies van de 23 aangesloten gemeenten. Daarnaast zijn wij afhankelijk van bijdragen van private fondsen en van particuliere donaties.

Penningmeester

In het bestuur ontstaat per 1 juli de vacature van Penningmeester, verantwoordelijk voor de jaarrekening en de begroting van het fonds. Als bestuurslid en penningmeester maak je onderdeel uit van een enthousiast en pragmatisch, maar vooral collegiaal bestuur.

De penningmeester van het bestuur draagt zorg voor de jaarlijkse cyclus van planning en control en de financiële verslaglegging. Hij/zij wordt daarin bij de uitvoerende werkzaamheden ondersteund door Team Sportservice provincie Utrecht en het landelijk bureau van de gezamenlijke Jeugdfondsen. Het landelijk bureau levert o.a. de formats voor de budgettering en maakt de jaarrekening in afstemming met de penningmeester van Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord Holland. Ook coördineert het landelijk bureau de accountantscontroles. Het beheer van de gelden is de verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Profiel kandidaat

De nieuwe collega bestuurder en tevens penningmeester heeft kennis van en ervaring met de aansturing van financiële processen en opstellen van begrotingen en jaarrekeningen. Hij of zij heeft bij voorkeur een financiële achtergrond (RA/RC). Bestuurlijke ervaring en affiniteit met sport en/of cultuur is een pré. Gevoel voor wat speelt in de maatschappij en de wens bij te dragen aan de maatschappij is een vereiste.

We zoeken een enthousiaste persoon met goede communicatieve vaardigheden, een praktische inslag, die goed kan samenwerken om met energie en plezier ons bestuur te versterken. We streven daarbij naar een divers samengesteld bestuur in achtergronden, gender en leeftijd.

Tijdbesteding en vergoeding

Het bestuur vergadert in een cyclus van 1 x per 2 maanden. Vergaderingen vinden ofwel digitaal plaats ofwel fysiek in de regio Amsterdam, zoveel mogelijk aan het einde van de dag. Daarnaast heeft de bestuurder werkzaamheden die voortkomen uit zijn / haar verantwoordelijkheden. In totaal is de tijdbesteding ongeveer 2 uur per week.

De leden van het bestuur ontvangen voor hun inzet geen vergoeding.

Procedure:

Er vindt een eerste selectieronde plaats met 2 bestuursleden en een tweede verdiepende ronde met 2 andere bestuursleden. Voor nieuwe bestuursleden of personen die de financiële zaken regelt van het Lokale Fonds (i.c. de penningmeester) wordt vooraf een VOG (algemeen screeningsprofiel, risicogebied Geld) aangevraagd door Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland.

Voor meer informatie en sollicitatie:
Wil je meedoen? Neem dan contact op of stuur je sollicitatie via e-mail aan:
• Gerald Cartigny (bestuurslid) via 06-52758132 of cartigny_gerald@hotmail.com, of;
• Ingrid Reichman (bestuurslid) via 06- 46238666 of i.reichmann@partnersatwork.nl

Het Jeugdfond Sport & Cultuur Gelderland zet zich in om sport – en cultuuractiviteiten voor alle kinderen en jongeren toegankelijk te maken. We doen dit voor alle kinderen en jongeren voor wie een financiële drempel bij dit soort activiteiten ligt. We doen dat in overleg met de Gelderse gemeenten waar deze kinderen en jongeren wonen.

Het Jeugdfonds is een stichting. Met behulp van een Provinciale bijdrage, sponsorgelden, incidentele Rijksmiddelen en Gemeentelijke bijdrages kunnen we onze doelstellingen realiseren. We hebben op die manier in 2020 ruim 2500 kinderen en jongeren kunnen helpen.

Voor ons bestuur, dat momenteel uit 5 mensen bestaat, zoeken we een enthousiaste en kundige Penningmeester. Het penningmeesterschap van onze stichting is een omvangrijke taak, vandaar dat de werkzaamheden worden verdeeld met de 2e penningmeester.

De bestuurstaken

 • Zorgdragen voor de inrichting van de financieel administratieve processen in lijn met landelijke richtlijnen en processen
 • Zorgdragen voor de jaarlijkse financiële verslaglegging (vaststellen jaarcijfers)
 • Opstellen van de begroting aan de hand van het inhoudelijk jaarplan
 • Het bewaken en naleven van de financiële kaders van de financiële richtlijnen van het Jeugdfonds;
 • Opstellen (i.s.m. coördinator en bestuurslid fondsenwerving / sponsoring/ communicatie) van jaarlijks plan ter verbreding van fondsenwerving en het ontwikkelen van acties gericht op het vergroten van de financiële positie

Control taken

 • Signaleren van afwijkingen in de begroting en zo nodig bijsturen
 • Contact onderhouden met de financiële administratie Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland
 • Opstellen van het (financieel) jaarverslag i.s.m. secretaris
 • Presenteren laatste stand van zaken bij bestuursvergaderingen
 • Adviseren inzet eigen middelen/ financiële strategie
 • Bijwonen landelijk penningmeesteroverleg

Taken op het gebied van financieel beheer

 • Zorgdragen voor (i.s.m. coördinator) subsidieaanvragen, subsidieverantwoording en tussentijdse rapportages richting provincie en gemeenten
 • Budgetbeheer (inclusief aanvragen, beheren en verantwoorden) van alle begrotingsposten, donaties, acties en (extra) landelijke subsidies in overleg met het bestuur.
 • Controleren en betaalbaar stellen tweewekelijkse aanvragen en overige facturen
 • Afstemmen met backoffice over bijzondere aanvragen, vragen van intermediairs en sportverenigingen/cultuuraanbieders
 • Opstellen facturen voor gemeenten en afstemmen over creditnota’s gemeenten samen met de backoffice
 • Afstemmen met backoffice over maand- kwartaal en jaarrapportages ten behoeve van het bestuur en de gemeenten

Tot slot

We zoeken een Penningmeester die:

 • Iemand die gemiddeld 6 – 8 uur per week aan deze taken kan spenderen
 • Iemand die de doelen van het Jeugdfonds van harte ondersteunt en deze taken met humor en geduld wil oppakken
 • Iemand die aantoonbaar beschikt over financieel en cijfermatig inzicht

Als je belangstelling hebt en meer wilt weten dan kun je contact opnemen met de penningmeester van de stichting Marjan van Munster (06 415 667 27) of de voorzitter van de stichting Johan Kruithof (06 527 613 53)

Reacties kunnen worden gericht aan de secretaris ter attentie van mw. Rita Weeda via e-mailadres hjw@xs4all.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEZE VACATURE IS REEDS INGEVULD

Sport Fryslân is op zoek naar een Administratief Medewerker Jeugdfonds en Volwassenenfonds Sport & Cultuur (m/v) die gaat ondersteunen bij het verzorgen van de coördinatie en uitvoering van de aanvragen die bij de fondsen binnenkomen.

Sport Fryslân wil de voorloper, verbinder en aanjager zijn om heel Fryslân in beweging te krijgen. Daarvoor werkt Sport Fryslân o.a. samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland en het Volwassenenfonds Sport & Cultuur die inwoners uit Friesland helpen waar te weinig geld is om te sporten of mee te doen aan cultuur. Voor deze inwoners betaalt Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland (tot 18 jaar) en Volwassenenfonds (vanaf 18 jaar) de contributie en eventueel de kleding en/of attributen!

Functie: Administratief medewerker
Werkgever: Sport Fryslân
Plaats: Heerenveen
Provincie: Friesland
Omvang: 16 uur per week (uitbreiding van uren is op termijn mogelijk)
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling van een jaar met de intentie tot verlenging

Functiebeschrijving
Als Administratief Medewerker (backoffice) beoordeel/toets je de binnengekomen aanvragen voor sport en cultuur in het online-aanvraagsysteem van AFAS Profit. Je bent verantwoordelijk voor:

 • Beoordelen, administreren en afhandelen van ingediende aanvragen;
 • Informeren intermediairs (pro) actief over de aanvragen;
 • Schriftelijk en telefonisch contact onderhouden met intermediairs en sport-/ en evt. cultuuraanbieders n.a.v. de aanvragen en facturen;
 • Verwerken nieuwe aanbieders (sport- of cultuur organisaties);
 • Beantwoorden van schriftelijke en telefonische vragen m.b.t. aanvragen en het fonds;
 • Verzorgen van rapportages en overzichten.
 • Voor de afhandeling van de registraties en aanvragen wordt gebruik gemaakt van het landelijke aanvraagregistratiesysteem in AFAS Profit. De fondsencoördinator, werkzaam bij Sport
 • Fryslân, is het eerste aanspreekpunt voor jou.

Functie-eisen

 • Je hebt MBO werk- en denkniveau;
 • Je kunt prima zelfstandig werken;
 • Je bent handig met computersystemen (ervaring met Afas is een pre);
 • Je bent klant- en oplossingsgericht;
 • Je bent mondeling en schriftelijk communicatief vaardig;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in een administratieve functie;
 • Je deelt het enthousiasme voor sport en bewegen en hebt affiniteit met de sport- en/of cultuursector.

Arbeidsvoorwaarden
Je start per 1 april met een tijdelijke aanstelling van een jaar waarbij verlenging afhankelijk is van jouw functioneren. Bij Sport Fryslân is de cao Sport van toepassing. Deze functie is ingedeeld in schaal 5.

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd en zie je een uitdaging in deze functie? Reageren op deze vacature kan t/m 9 maart door een mail te sturen naar info@sportmatchnoord.nl. Graag ontvangen we een motivatiebrief en actueel CV.

Sollicitatieprocedure
De eerste gespreksronde vindt plaats op 18 of 19 maart 2021. Een referentiecheck maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

 

Bekijk de vacature op SportMatchNoord.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (landelijk bureau) zoekt een Financieel medewerker met ICT affiniteit voor 32-38 uur per week. 

Als financieel medewerker voer je werkzaamheden uit voor de financiële administratie binnen het team Financiën en Bedrijfsvoering. Je werkt samen met een klein financieel team aan: betrouwbare financiële administratie, planning & control. Je rapporteert rechtstreeks aan de manager Financiën en Bedrijfsvoering.

Taken

 • Verwerken en controleren van mutaties in het grootboek middels het bankboek en memoriaal volgens de gehanteerde normen en procedures.
 • Controleren en verwerken van de subsidiebeschikkingen (omvang 600) van de lokale fondsen in de financiële administratie. En het bijhouden van de subsidiebeschikkingen in het subsidieregister. De controle van de subsidiebeschikkingen gebeurt volgens de gestelde richtlijnen/eisen.
 • Biedt ondersteuning bij het opstellen van de samengevoegde jaarrekening.
 • Analyse van de notulen van de lokale fondsen op, met name, financiële data, Dit ten behoeve van de jaarrekening.
 • Ondersteuning bij het beheer van AFAS en financiële analyses in Excel.

Wie zoeken wij?

Een enthousiaste en initiatiefrijke collega, resultaat- en servicegericht, pro-actief en nauwkeurig werkend, die gelooft in de kracht van sport en cultuur voor kinderen.
Herken jij jezelf hierin? Dan is deze job voor jou! Bekijk de gehele vacature.

Bekijk ook onze andere financiële vacatures.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland (landelijk bureau) zoekt een Manager Financiën en Bedrijfsvoering voor 32-36 uur per week. 

Als manager Financiën en Bedrijfsvoering ben je eindverantwoordelijk voor de financiële en bedrijfsmatige aansturing van de organisatie en het team financiën & bedrijfsvoering. Je werkt samen met een klein financieel team aan: betrouwbare financiële strategie en administratie, planning & control, bedrijfsvoering/automatisering. Je signaleert risico’s en kansen in de financiële bedrijfsvoering, bent strategisch gesprekspartner en duikt ook in de uitvoering en details. Je maakt onderdeel uit van het strategisch beraad en rapporteert rechtstreeks aan de directeur.

Taken

Taken voor Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland:

 • Ontwikkelen en bijsturen van strategisch operationeel en financieel meerjarenplan en
  jaarplannen op basis van de Agenda 2018+.
 • Evaluatie van bestaande administratieve organisatie/business model en mogelijk ontwikkelen
  van alternatieven. Gericht op een toekomstbestendige optimale controle van operationele en
  financiële risico’s.
 • Optimalisering van financiële processen, uitvoering van de planning & control cyclus en
  toetsing van risico’s.
 • Opstellen van financiële management – en sturingsrapportages ten behoeve van het landelijk
  bureau, de stedelijke en provinciale fondsen, subsidieverstrekkers en bedrijvenpartners.
 • Financiële input bij opstellen subsidieaanvragen, rapportages en verantwoordingen overheid en
  sponsordeals/proposities bedrijvenpartners.
 • Verantwoordelijk voor automatisering/ICT beheer (functioneel, applicatie en technisch).
 • Monitoring en ondersteuning budgetbeheersing interne collega’s.
 • Aansturing en ondersteuning bij opstelling jaarrekening en samengevoegde jaarrekening.
 • Aansturing financiële team.
 • Advisering Raad van Toezicht.

Taken voor de Stedelijke en Provinciale fondsen:

 • Het bieden van financieel advies en ondersteuning aan de fondsen samen met de interne
  relatiemanagers.
 • Controle en aansluiting financiële administraties van de fondsen.

Wie zoeken wij?

Een ondernemende en bedrijfsmatige manager met ruime ervaring in financieel management en die gelooft in de kracht van sport en cultuur voor kinderen. Een gedreven persoonlijkheid die op een mensgerichte manier een team aanstuurt en de lijnen uitzet. Een initiatiefrijke collega, resultaat- en servicegericht, pro-actief en nauwkeurig werkend. Herken jij jezelf hierin? Reageren kan tot en met vrijdag 31 augustus 2018. Bekijk hier de gehele vacature.

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2022.