nieuws

Naar Jeugdfonds Cultuur Brabant pagina

Brabant | 21 april 2022

Jeugdfondsen Brabant geven input voor provinciaal beleidskader 2023-2030

Jeugdfonds Cultuur Brabant en Jeugdfonds Sport Brabant hebben woensdag 20 april een gezamenlijk statement aangeboden aan gedeputeerde Stijn Smeulders. Het statement dient als input voor het provinciaal beleidskader 2023-2030. 

Het Jeugdfonds Cultuur Brabant (JFCB) en het Jeugdfonds Sport Brabant (JFSB) vormen samen een vitale voorziening in de provincie bij het verminderen van de effecten van armoede, het streven naar gelijke scholings- en ontwikkelingskansen voor iedereen en het stimuleren van maatschappelijke participatie en actief burgerschap. Ons motto: kansarme kinderen en jongeren kansrijker maken.
Samen met de lokale fondsen in de grote steden en de landelijke paraplu Jeugdfonds Sport en Cultuur Nederland werken we op het snijvlak van sociaaleconomisch beleid, vrijetijdsbeleid, kunst- en cultuurbeleid en volksgezondheidsbeleid. JFCB en JFSB werken nauw samen en verkennen nu een intensivering van die samenwerking om zo hun effectiviteit en efficiency te kunnen verbeteren.

In Noord-Brabant groeien ruim 40.000 kinderen en jongeren op in een financieel kwetsbare positie. Onze fondsen bieden kinderen en jongeren uit Brabantse gezinnen waar niet genoeg geld is, de kans om mee te doen aan en zich te ontwikkelen in sportieve, kunstzinnige en culturele activiteiten. We dragen zodoende bij aan een meer inclusieve, creatieve en gezonde samenleving; aan een ‘levendig Brabant’ voor iedereen. Kinderen hebben recht op deelname aan maatschappelijke voorzieningen, zeker als deze mee in stand worden gehouden met gemeenschapsmiddelen. Het is belangrijk dat kinderen hun interesses en talenten kunnen ontdekken en ontplooien. Actieve sport- en kunstbeoefening stimuleren de persoonlijke ontwikkeling – op cognitief, fysiek, sociaal en emotioneel gebied. We bouwen aan een groeiend netwerk van aan ons deelnemende gemeenten en met ons samenwerkende grote steden-fondsen en lokale vrijwilligers: verwijzers en relatiebeheerders. En zo aan een groeiend bereik, in 2021 tezamen ruim 3400 gehonoreerde aanvragen.

Investeringen in communicatie en benaderbaarheid zijn nodig om meer kinderen en jongeren uit de doelgroep te kunnen bereiken. Hetzelfde geldt onze inzet op het werven van nieuwe deelnemende gemeenten en vrijwilligers en het opzetten van samenwerkingsverbanden met de armoedefondsen in de grote steden. Een provincie die inzet op deelname aan sport en cultuur, zet ook in op de toegankelijkheid daarvan! Zeker voor hen voor wie die toegankelijkheid financiële belemmeringen kent. En helemaal als dat kinderen en jongeren raakt.

JFCB en JFSB rekenen voor de komende jaren op provinciale betrokkenheid bij het realiseren van hun doelstellingen. Armoede en de effecten ervan zijn immers – helaas – overal zichtbaar in onze provincie; een ‘levendig Brabant’ is er nog lang niet voor iedereen.

  • We rekenen vanaf 2023 weer op een financiële investering van de provincie vanuit het budget vrije tijd, cultuur, erfgoed en sport. We zetten deze middelen in om onze communicatie met de doelgroep te versterken en onze zichtbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren. En we zetten een deel van deze middelen in voor het werven van deelnemende gemeenten en van vrijwilligers.
  • We rekenen op een provinciale bijdrage om aanvragen van gezinnen uit gemeenten zonder eigen fonds die (nog) niet deelnemen aan onze fondsen te kunnen honoreren.
  • En we rekenen op een actieve, ondersteunende rol van de provincie bij onze netwerkvorming en de werving van deelnemende gemeenten en vrijwilligers.

 

Kansrijke kinderen en jongeren: basis voor een kansrijk Brabant!Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Cultuur Brabant

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.