nieuws

Naar Jeugdfonds Sport Limburg pagina

Limburg | 4 juli 2022

Afronding pilotprojecten Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur Limburg

Vanuit de Provinciale subsidie ‘Meedoen’ ondersteunen Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg in de periode 2019- 2022 vijf pilotprojecten in Limburg onder de naam ‘Pilotprojecten Meedoen in Limburg’. Het doel van deze pilotprojecten is belemmeringen wegnemen en meer kinderen laten meedoen. Meedoen in Limburg wil er voor zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen. Ook de kinderen die we nu niet bereiken. In Limburg groeien 22.000 kinderen op in armoede. Van deze kinderen kunnen 5.000 kinderen sporten en bewegen dankzij ondersteuning van het Jeugdfonds Sport Limburg en circa 1.000 kinderen kunnen deelnemen aan culturele activiteiten door een bijdrage van Jeugdfonds Cultuur Limburg. Blijven 16.000 kinderen over die we nu niet bereiken met ons aanbod. Zowel kinderen in armoede als vluchtelingenkinderen vinden vaak de weg niet naar georganiseerd sport- en cultuuraanbod. Financiële redenen zijn een mogelijke oorzaak maar ook taalproblemen, prioritering, cultuurverschillen, communicatieproblemen, laaggeletterdheid en gebrek aan goede begeleiding zijn hier inherent aan. 

Middels de pilots zoekt ‘Meedoen in Limburg’ naar een methodiek- of transitiemodel voor toeleiding naar het reguliere aanbod. Hiermee worden in vijf Limburgse gemeenten pilotprojecten uitgevoerd die meerdere doelgroep kinderen (4-18 jaar) in beweging brengen en houden en laten meedoen aan culturele activiteiten. Centrale vragen binnen de pilotprojecten: kunnen we door het opzetten van anders georganiseerd aanbod kinderen bereiken die we nu niet bereiken? En hoe krijgen we deze kinderen vanuit het anders georganiseerd aanbod naar het reguliere aanbod bij de sportvereniging of culturele instantie?  

 

Hoe zien de lokale projecten eruit?  

De pilots zijn verspreid van Noord- tot Zuid Limburg (Vaals, Maastricht, Sittard-Geleen, Roermond en Venray) en werken aan diverse initiatieven. Maastricht richt zich op een stadsbrede keten, Venray op een wijkgerichte aanpak met een sportambassadeur, Vaals helpt vereniging(en) met de toestroom van vluchtelingenkinderen, Sittard introduceert de schoolsport- en cultuurvereniging in het curriculum van het onderwijs en Roermond is gestart met het concept afterschool. Binnen elk project is een lokale projectleider aangesteld die werkzaam is voor het lokaal sportbedrijf en/of gemeente. Een dergelijke samenwerking met en vanuit de gemeente was een voorwaarde om te starten met het pilotproject. Daarnaast ontstaat er onder aanvoering van Huis voor de Sport Limburg een lerend netwerk tussen de vijf Limburgse projecten. Kennisdeling tussen de vijf projectleiders is een belangrijke doelstelling in het project. Elke maand vindt er een themasessie plaats om gezamenlijke uitdagingen te bespreken en vooral van elkaars projecten te leren. Alle pilots zijn er uiteindelijk op gericht om meer kinderen uit te doelgroep te bereiken en te activeren. Het opbouwen van de keten is daarnaast cruciaal om de pilots na afloop goed te kunnen borgen binnen de lokale structuren. Daarom zijn er door middel van de pilots intensieve samenwerkingen ontstaan tussen diverse sectoren en organisaties. De monitoring van de pilots ligt in handen van Kenniscentrum Sport- en bewegen. 

 

Afronding pilotprojecten  

De pilotprojecten worden in juli 2022 afgerond. Daarna zal een evaluatie plaatsvinden en zullen de succes- en faalfactoren benoemd gaan worden. Ons streven is om de initiatieven te borgen binnen de bestaande lokale structureren. Hiermee kunnen wij de huidige pilots voortzetten, borgen en daarna overdraagbaar maken richting andere gemeenten en locaties.  

Om een compleet beeld te krijgen over de doelstelling en opzet van de vijf pilotprojecten verwijzen wij graag naar de website https://www.meedoeninlimburg.nl/pilotprojecten. Op deze website staan zowel algemene als specifieke filmpjes die in enkele minuten duidelijke informatie geven over de opzet en de inhoud van de pilots.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport Limburg

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.